Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
28 29 30
3 7
9 10 12 14
19 21 22
24 27 28 29
31 3 4 5

 

Biudžeto suvestinė

PLANUOJAMI 2017 M. ASIGNAVIMAI KRAŠTO APSAUGAI

 

LR Vyriausybei pateiktame svarstyti Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte Krašto apsaugos ministerijai planuojama skirti 723,5 mln. eurų arba 1,80 proc. BVP (pagal 2016 m. rugsėjo 12 d. Finansų ministerijos atnaujintą makroekonominių rodiklių prognozę), t.y. 148,3 mln. eurų arba 25,8 proc. daugiau nei 2016 m. patvirtintas Krašto apsaugos ministerijos biudžetas.

 

Nuo 2015 m. KAS biudžetas yra subalansuotas pagal NATO reikalavimus, keliamus išlaidų sričių proporcijų pasiskirstymui, t. y. kad personalo išlaikymo išlaidoms būtų skiriama ne daugiau kaip 50 proc. visų asignavimų, o įsigijimams (įskaitant ginkluotės ir karinės technikos įsigijimus ir modernizavimą) – ne mažiau kaip 20 proc. visų asignavimų.

 

2017 m. biudžeto projekte apie 43 proc. visų asignavimų planuojama skirti personalo išlaikymui ir apie 43 proc. – sandoriams (investicijoms ir kt. turtui, ginklams ir karinei įrangai, karinėms atsargoms, strateginėms ir neliečiamoms atsargoms). Apie 14 proc. visų asignavimų būtų skirta eksploatacinėms išlaidoms.

 

2017 m. asignavimų prioritetas bus skiriamas šioms sritims:

 

• Lietuvos kariuomenės kovinių ir kovinės paramos pajėgumų plėtrai,

• kovinio rengimo aprūpinimo pajėgumų plėtrai,

• vadovavimo ir valdymo, kibernetinio saugumo pajėgumų modernizavimui.

 

Krašto apsaugos ministerijos 2017 m. biudžeto projekte iki 90 proc. visų asignavimų planuojama skirti Lietuvos kariuomenės karinio rengimo ir su juo susijusiai sričiai.

 

2017 m. Krašto apsaugos ministerija yra numačiusi šiuos investavimo prioritetus:

 

• ilgalaikių sutartinių įsipareigojimų vykdymas pagal tęstinius KAS investicijų projektus,

• vadovavimo ir valdymo, ryšių, kibernetinio saugumo, žvalgybos sistemų plėtojimas,

• transporto priemonių, specialiosios technikos, įrangos ir infrastruktūros priimančiosios šalies paramai ir karių koviniam rengimui atnaujinimas ir vystymas,

• transporto priemonių, specialiosios technikos, įrangos ir infrastruktūros nustatytoms KAS užduotims vykdyti atnaujinimas ir vystymas.

 

2016 m.  Lietuva krašto apsaugai skyrė 575,2 mln. eurų arba 1,50 proc. BVP, o 2014–2015 metais Lietuva pirmavo pagal gynybos išlaidų metinį augimą tarp visų NATO šalių.

 

biudzetas_metinis pokytis

 

 

Krašto apsaugos ministerijos 2008−2017 metų asignavimų dinamika pateikta diagramoje:

  

 

 

 

biudzetas 2008-2017

 

  

2016 M. ASIGNAVIMAI KRAŠTO APSAUGAI

 

2015 m. gruodžio 10 d. LR Seimas priėmė Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, kuriuo patvirtinti asignavimai Krašto apsaugos ministerijai (toliau – KAM) sudaro 575,2 mln. Eur, įskaitant asignavimus dotacijoms savivaldybėms mobilizacijos funkcijai vykdyti – 0,5 mln. Eur. Lyginant su 2015 m., KAM asignavimai auga 150,2 mln. Eur arba daugiau nei 35 procentais.

  

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 m. programos įgyvendinimo prioritetines priemones, krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) 2016 m. veiklos prioritetus, pavestas vykdyti užduotis, augančius tarptautinius įsipareigojimus ir saugumo padėtį regione bei siekiant įgyvendinti politinių partijų pasirašytą susitarimą, pagal kurį lėšos krašto apsaugai būtų nuosekliai didinamos ir 2020 m. siektų 2 proc. BVP, KAM skirti asignavimai 2016 m. sudaro 1,48 proc. BVP (pagal 2015 m. rugsėjo mėn. Finansų ministerijos paskelbtas BVP projekcijas).

  

Įgyvendinant KAS misiją, kurios tikslas formuoti ir įgyvendinti Lietuvos gynybos politiką rengiant kariuomenę, gebančią savarankiškai ir kartu su sąjungininkais užtikrinti Lietuvos Respublikos suverenumą, teritorijos vientisumą ir jos piliečių saugumą, taip pat prisidėti prie pasaulinio ir regioninio stabilumo, KAS veikla 2016 m. orientuota į šiuos prioritetus:

 

  • integracijos į Europos Sąjungą (toliau – ES) ir NATO stiprinimas, glaudesnė sąveika su šių organizacijų valstybėmis narėmis bei kaimyninėmis valstybėmis, ES Rytų partnerystės stiprinimas;
  • Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) modernizavimas ir personalo komplektavimas rengiant kolektyvinei ir savarankiškai valstybės gynybai, tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimas ir parama NATO sąjungininkų buvimui regione;       
  • Informacinio ir kibernetinio saugumo didinimas.

 

Įgyvendinant prioritetus, 2016 m. numatoma stiprinti NATO kolektyvinę gynybą, įgyvendinti modernaus kario viziją, organizuoti šaukimą į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir pagerinti jų aprūpinimą, rengimo ir apgyvendinimo sąlygas, taip pat sukomplektuoti LK kovinius vienetus ir kovinės paramos bei kovinio aprūpinimo vienetus, didinti LK karinių vienetų aprūpinimą ginkluote ir karine technika, formuoti Valstybės gynybos strateginę ir ginkluotųjų pajėgų vadavietes, modernizuoti paieškos ir gelbėjimo iš oro ir jūros sistemą, plėtoti poligonų infrastruktūrą, gerinti sąlygas Lietuvoje dislokuotoms rotacinėms sąjungininkų pajėgoms ir NATO oro policijos misiją vykdantiems sąjungininkams, diegti kibernetinio saugumo informacinį tinklą ir ugdyti visuomenės atsparumą neigiamai informacinei įtakai.

 

 

2016 M. KAM BIUDŽETAS PAGAL IŠLAIDŲ SRITIS

 

 

 

Formuojant KAM 2016 m. biudžeto projektą, prioritetas buvo skirtas Lietuvos kariuomenės modernizacijos projektams, susijusiems su:

 

  • kariuomenės kovinių ir kovinės paramos pajėgumų plėtra;
  • kovinio aprūpinimo pajėgumų plėtra;
  • vadovavimo ir valdymo, kibernetinio saugumo pajėgumų plėtra.

 

Krašto apsaugos ministerijos programų struktūrą sudaro devynios programos. Didžiąją dalį, t.y. 500,8 mln. Eur arba 87 proc. visų KAM skiriamų asignavimų, sudaro asignavimai, skiriami karinių pajėgų programoms – Sausumos pajėgų, Karinių oro pajėgų, Karinių jūrų pajėgų, Karinių operacijų, Logistikos, Specialiųjų operacijų pajėgų ir KAS personalo rengimo. Šios programos tiesiogiai skirtos didinti gynybinį pajėgumą bei užtikrinti efektyvų valstybės gynybos sistemos veikimą ir LK keliamų uždavinių įgyvendinimą tiek nacionaliniu lygiu, tiek įgyvendinant įsipareigojimus, susijusius su naryste NATO ir ES.

 

Kita dalis – 74,4 mln. Eur arba 13 proc. visų KAM skiriamų asignavimų tenka dviem programoms – „Centralizuotos tarnybos“ ir „Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas“. Centralizuotos tarnybos, aprūpindamos KAM ir kitas KAS institucijas, padeda KAS institucijoms efektyviai vykdyti nustatytus uždavinius. Vykdant programą „Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas“, užtikrinamas efektyvus KAS valdymas, padedantis nustatyti tinkamas gynybos politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo gaires, planuoti siektinus LK pajėgumus ir jų plėtrą, planuoti gynybos išlaidas laikantis NATO standartų ir racionaliai naudoti KAS skirtus asignavimus numatytiems tikslams įgyvendinti.

 

 

2016 M. KAM BIUDŽETAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS 

 

 

 

 

2007-2016 M. KAS ASIGNAVIMAI 

 

 

PASTABOS:

1. 2007-2015 m. pateikiami KAM biudžeto vykdymo duomenys, 2016 m. – patvirtintas asignavimų planas.

2. 2007-2013 m. duomenys pateikti pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą BVP to meto kainomis.

3. 2014-2016 m. duomenys pateikti pagal 2015 m. rugsėjo mėn. Finansų ministerijos paskelbtas BVP projekcijas.

 

 

Daugiau informaciją apie visas 2016 m. Lietuvos viešąsias pajamas ir išlaidas galite rasti Finansų ministerijos puslapyje.

 

 

 

2015 M. ASIGNAVIMAI KRAŠTO APSAUGAI

 

2015 m. Krašto apsaugos ministerijos išlaidos krašto apsaugai, įskaitant asignavimus dotacijoms savivaldybėms mobilizacijos funkcijai vykdyti, sudarė 424,9 mln. Eur arba 1,15 proc. BVP (pagal 2015 m. rugsėjo mėn. Finansų ministerijos paskelbtas BVP projekcijas).

 

 

2015 M. KAS ASIGNAVIMŲ (BIUDŽETO VYKDYMAS)

PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ SRITIS

 

 

 

Duomenis parengė KAM Finansų ir biudžeto departamentas

 

 

Informacija atnaujinta 2016.10.13
Sprendimas: Fresh Media