Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
4 5
11
18
20 23 25 26
27 28 2 3 5

 

Karolis Rajackas

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Koordinuoja KAS institucijų bendradarbiavimą su Švietimo ir mokslo ministerija ir valstybės, savivaldybių institucijomis, įstaigomis;

2. koordinuoja ir kontroliuoja visuomenės pilietiškumo ugdymo procesą šalies pilietinio pasipriešinimo klausimais, organizuoja, veda seminarus, konferencijas ir kitus mokymo renginius, skaito pranešimus šiuose renginiuose, siekdamas pilietinio, patriotinio ugdymo tikslų;

3. kaupia ir analizuoja informaciją apie Lietuvos švietimo ir jaunimo politiką, nustato tikslingumą ir KAS galimybes prisidėti prie jų įgyvendinimo;

4. planuoja ir organizuoja KAS bendradarbiavimą su formalaus ir neformalaus vaikų švietimo įstaigomis, kontroliuoja bendradarbiavimo planų įgyvendinimą, vertina pasiektus rezultatus;

5. rengia Lietuvos Respublikos piliečių ugdymo valstybės gynybai trejų metų priemonių planą, koordinuoja šio plano įgyvendinimą;

6. dalyvauja rengiant pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo mokomąją medžiagą, švietimo programas ir kitus visuomenės švietimo projektus, stiprinančius piliečių valią ginti valstybę;

7. analizuoja užsienio valstybių patirtį visuomenės švietimo pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo klausimais srityje ir teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl ugdymo tobulinimo;

8. rengia dokumentus, susijusius su Skyriaus veiklos planavimu ir atsiskaitymu už Skyriaus veiklą;

9. rengia tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus, susijusius su pilietinio pasipriešinimo reglamentavimu;

10. teikia metodinę pagalbą valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms organizuojant ir vykdant su pilietiniu pasipriešinimu, pilietiniu ir patriotiniu ugdymu susijusius renginius;

11. Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Skyriui arba Departamento direktoriaus pavedimu – Departamentui KAS bendradarbiavimo renginiuose su formaliojo ir neformaliojo ugdymo vaikų ir jaunimo švietimo įstaigomis;

12. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, Nacionalinio saugumo strategiją, Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius KAS, nevyriausybinių organizacijų veiklą ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Departamentas) veiklos sritį;

3. būti susipažinusiam su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rengiant tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

5. gebėti kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;

6. gebėti organizuoti ir vesti seminarus, konferencijas ir kitus mokymo renginius;

7. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

9. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.09.06
Sprendimas: Fresh Media