Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
2 4 5
10 11 12
23 27
29 30 2

 

Parama karių šeimoms

Parama karių, dalyvaujančių tarptautinėse operacijose, šeimoms

Tarptautinėse operacijose tarnaujančių karių artimiesiems teikiama parama. Daugiau informacijos apie teikiamą paramą (psichologinę paramą, prevencinę reabilitaciją, asmeninių siuntinių siuntimo galimybes ir kt.) galite rasti Lietuvos kariuomenės interneto svetainėje http://kariuomene.kam.lt/lt/tarptautines_operacijos_4407/tarnaujanciu_tarptautinese_operacijose_artimiesiems.html ir Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo interneto svetainėje http://www.gynybosstabas.lt/lt/kur-kreiptis/.

 

Parama šeimoms kario žūties (mirties) atveju

Kariui žuvus (mirus) dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, ar kai karys nužudytas dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, jo šeimos nariams mokama vienkartinė kompensacija. Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (67 str.). Vienkartinė kompensacija lygiomis dalimis išmokama žuvusiojo (mirusiojo) sutuoktiniui, tėvui, motinai ir kiekvienam kario išlaikytiniui. Išlaikytiniai yra nedarbingi asmenys, kurie buvo žuvusiojo (mirusiojo) išlaikomi arba jo žūties (mirties) dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą; taip pat žuvusiojo (mirusiojo) vaikai, gimę po jo žūties (mirties); vaikai, iki jiems sukaks 18 metų, o vaikai, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas, – iki jiems sukaks 24 metai, taip pat neįgalūs asmenys.

 

Tikrosios karo tarnybos metu su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis žuvę (mirę) kariai laidojami valstybės lėšomis. Tikrosios karo tarnybos metu dėl susijusių su tarnyba priežasčių žuvusiam arba tikrosios karo tarnybos metu dėl ligos mirusiam kariui, jeigu jo šeima (artimieji) sutinka, Krašto apsaugos ministerijos lėšomis pastatomas krašto apsaugos ministro patvirtinto pavyzdžio antkapinis paminklas. Jeigu kario artimieji palaidoja žuvusį ar mirusį karį šeimos kape ir stato kitokį nei kario paminklą, Krašto apsaugos ministerija apmoka paminklo išlaidų dalį, neviršijančią kario antkapinio paminklo vertės. Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (68 str.).

 

Karių, žuvusių (mirusių) užsienyje su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis, taip pat užsienyje žuvusių (mirusių) kartu su kariu užsienyje gyvenusių šeimos narių, palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos padengiamos iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (68 str.).

 

Žuvusių (mirusių) karių šeimos nariai (sutuoktiniai, tėvai, vaikai, įvaikiai), atitinkantys Valstybinių pensijų įstatyme nustatytas sąlygas, įgyja teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę našlių ir našlaičių pensiją, jei miręs asmuo buvo įgijęs teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą ar valstybinę netekto darbingumo pensiją arba vieną iš šių pensijų gavo, žuvo ar mirė nuo sužalojimų dėl priežasčių, susijusių su tarnyba. Karių šeimos nariai taip pat turi teisę gauti ,,Sodros” mokamą našlių ir našlaičių pensiją, tačiau jie turi pasirinkti kurią iš šių pensijų jie nori gauti. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje www.sodra.lt, taip pat jos skiltyje ,,Dažnai užduodami klausimai".

 

Materialinė pašalpa

PKT kariams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, sutuoktinio, sugyventinio, jeigu jis nurodytas PKT kario privačių interesų deklaracijoje, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas PKT karys, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jų rašytiniu prašymu gali būti skiriama iki 5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)* dydžių pašalpa (iki 2000 Eur.). Pašalpa skiriama iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (68 str.).

 

*Minimali mėnesinė alga (MMA) = 400 Eur (nuo 2018 m. sausio 1 d.).

 

Parama kariams, tarnaujantiems užsienyje

PKT kariams, tarnaujantiems užsienyje, už šeimos narius, kurie užsienyje gyvena kartu su PKT kariu, mokamos išmokos (kompensacijos), susijusios su PKT tarnyba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, specialiosiose misijose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautinėse karinėse ar gynybos institucijose, taip pat išmokos (kompensacijos), susijusios su būtinomis vykstant į užsienio valstybę, gyvenant joje ir grįžtant iš užsienio valstybės patirtomis išlaidomis. Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (61 str.).

 

Karių vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas lengvata

Krašto apsaugos ministerija, atsižvelgdama į sudėtingą PKT karių vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei norėdama užtikrinti palankesnes tarnybos sąlygas PKT kariams, kreipėsi į Lietuvos Respublikos savivaldybes, prašydama bendradarbiauti. Kai kurios Lietuvos Respublikos savivaldybės atsižvelgė į sudėtingas PKT karių tarnybos sąlygas ir savo kompetencijos ribose pakoregavo teisės aktus, nustatydamos papildomas išimtis.

PKT kariai, kurie yra perkelti į kitą tarnybos vietą, t. y. rotuoti į Vilniaus, Kauno, Jonavos ir Marijampolės miestų savivaldybių teritorijas, ir pageidauja, kad jų vaikas (vaikai) būtų priimti į šių miestų ikimokyklinio ugdymo įstaigas, turi pateikti:

  • Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių Švietimo skyriams pažymą, patvirtinančią jų rotacijos datą ir vietą bei papildomus dokumentus, kuriuos reikia pateikti šių savivaldybių tvarkos aprašuose nustatyta tvarka;
  • Jonavos ir Marijampolės miestų savivaldybėms reikalingus dokumentus šių savivaldybių tvarkos aprašuose nustatyta tvarka.

Į ikimokyklinio ugdymo įstaigas gali pretenduoti PKT kariai, kurie buvo perkelti į kitą tarnybos vietą (rotuoti) po nurodytų datų:

  • į Vilniaus miestą – po 2016-04-19;
  • į Kauno miestą – po 2016-03-18;
  • į Jonavos miestą – po 2016-02-25;
  • į Marijampolės miestą – po 2016-04-02.
Informacija atnaujinta 2018.03.02
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media