Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
29 30 31 2 4
7 9 11
17

 

Kompensacijos

Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacijos

Į kitą apskritį perkeltiems (rotuotiems) PKT kariams, taip pat pirmą kartą į pareigas PKT paskirtiems kariams, baigusiems Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigą, į kurią buvo siųsti Krašto apsaugos ministerijos ir kurią baigusiems suteikiamas pirmasis karininko laipsnis, kompensuojamos gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (631 str. 1 d.).

TAR pastaba. 631 straipsnio1 dalies nuostata taikoma po 2016-07-01 perkeltiems (rotuotiems) PKT kariams ar pirmą kartą į pareigas PKT paskirtiems kariams, baigusiems Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigą, į kurią buvo siųsti Krašto apsaugos ministerijos ir kurią baigusiems suteikiamas pirmasis karininko laipsnis.

 

Maksimalius gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydžius, priklausančius nuo vietovės, į kurią perkelti (rotuoti) PKT kariai ar pirmą kartą į pareigas PKT paskirti kariai, baigę Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigą, į kurią buvo siųsti Krašto apsaugos ministerijos ir kurią baigusiems suteikiamas pirmasis karininko laipsnis, taip pat nuo kartu su jais gyvenančių šeimos narių, išskyrus sutuoktinį, skaičiaus, atsižvelgdama į gyvenamųjų patalpų nuomos rinkos kainas, tvirtina Vyriausybė (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 702 „Dėl maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos ir kompensuotinų persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų dydžių patvirtinimo ir persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo“).

 

Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos kompensuojamos:

  • pagal PKT kario ir nuomotojo rašytine sutartimi nustatytą nuomos mokesčio dydį, neviršijant Vyriausybės patvirtintų maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydžių. Jeigu šeimoje yra du PKT kariai (sutuoktiniai), turintys teisę gauti gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensaciją ir tarnaujantys toje pačioje apskrityje, jiems kompensuojamos vienos gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos, neviršijant tai tarnybos vietovei Vyriausybės nustatyto maksimalaus gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydžio. Jeigu šeimoje yra du PKT kariai (sutuoktiniai), turintys teisę gauti gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensaciją ir tarnaujantys toje pačioje apskrityje, jiems kompensuojamos vienos gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos, neviršijant tai tarnybos vietovei Vyriausybės nustatyto maksimalaus gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydžio;
  •  6 metus nuo karių perkėlimo (rotavimo) į kitą apskritį ar paskyrimo į pareigas. Jeigu per šį 6 metų laikotarpį jie perkeliami (rotuojami) toje pačioje apskrityje, gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos jiems ir toliau kompensuojamos, bet ne ilgiau kaip 6 metus nuo perkėlimo (rotavimo) į kitą apskritį ar paskyrimo į pareigas. PKT karį perkėlus (rotavus) į kitą apskritį, 6 metų terminas skaičiuojamas iš naujo.

 

Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos perkeltiems (rotuotiems) PKT kariams, taip pat pirmą kartą į pareigas PKT paskirtiems kariams, baigusiems Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigą, į kurią buvo siųsti Krašto apsaugos ministerijos ir kurią baigusiems suteikiamas pirmasis karininko laipsnis, nekompensuojamos, jeigu jie, jų šeimos nariai toje apskrityje turi nuosavybės teise priklausančias, techninius ir higienos reikalavimus atitinkančias gyvenamąsias patalpas ar jų dalį ar per pastaruosius 5 metus yra jas perleidę (išskyrus perleidimą dėl santuokos nutraukimo) arba jie laikinai apgyvendinti tarnybiniuose butuose.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (631 str.).

 

 

Kelionių ir persikėlimo išlaidų kompensacijos

 

Persikėlimo išlaidų kompensacijos

Perkeliamiems į kitą vietovę PKT kariams apmokamos persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidos. (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (64 str. 2 d.). Maksimalus kompensuotinas persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų, mokamų PKT kariams, perkeliamiems į kitą vietovę, dydis – 34 bazinės socialinės išmokos (BSI)*. PKT kariams, perkeliamiems į kitą vietovę ir dėl to keičiantiems gyvenamąją vietą, mokama vienkartinė 10 BSI dydžio persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų kompensacija, kuri didinama 4 BSI už kiekvieną kartu su PKT kariu persikeliantį šeimos narį, tačiau bendra išlaidų kompensacija negali viršyti 34 BSI (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 702 „Dėl maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos ir kompensuotinų persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų dydžių patvirtinimo ir persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo“).

 

Persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų kompensacija išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią PKT karys pateikia prašymą apmokėti persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidas, ir mokama iš krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, į kurį (-ią) karys perkeliamas tarnauti, asignavimų.

 

*Bazinė socialinė išmoka (BSI) = 38 Eur.

 

 

Kelionių išlaidų kompensacijos

PKT kariams, kurie, vykdydami vado (karinio viršininko) pavestą tarnybos pareigą, važiuoja į kitą vietovę Lietuvos teritorijoje, atlyginamos kelionės bet kokios rūšies transportu (išskyrus taksi) išlaidos. Kelionės nuosavu transportu 1 km atlyginamų išlaidų dydis – 0,06 Eur. Maksimalus nuosavu transportu per dieną nuvažiuojamas atstumas į abi puses, už kurį PKT kariams atlyginamos kelionės išlaidos iš gyvenamosios vietos į tarnybą ir atgal, – 120 km. (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. V-1261 ,,Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių, kariūnų ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

PKT kariams, perkeltiems (rotuotiems) į kitą savivaldybę, taip pat pirmą kartą į pareigas PKT paskirtiems kariams, baigusiems Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigą, į kurią buvo siųsti Krašto apsaugos ministerijos ir kurią baigusiems suteikiamas pirmasis karininko laipsnis, jei toje savivaldybėje jie patys, jų šeimos nariai neturi nuosavybės teise priklausančių, techninius ir higienos reikalavimus atitinkančių gyvenamųjų patalpų ar jų dalies ir per pastaruosius 5 metus nėra jų perleidę (išskyrus perleidimą dėl santuokos nutraukimo), jie laikinai nėra apgyvendinti tarnybiniuose butuose, kai jiems nekompensuojamos gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos ir nėra galimybės ar netikslinga juos į tarnybos vietą ir iš jos vežioti tarnybiniu transportu, atlyginamos kelionės iš gyvenamosios vietos į tarnybą ir atgal bet kokios rūšies transportu (išskyrus taksi) išlaidos. 5 metų gyvenamųjų patalpų ar jų dalies perleidimo terminas skaičiuojamas nuo perkėlimo (rotavimo) ar paskyrimo į kitas pareigas kitoje savivaldybėje dienos. Kelionės išlaidos atlyginamos 6 metus nuo perkėlimo (rotavimo) ar paskyrimo į pareigas. Jeigu per šį 6 metų laikotarpį PKT kariai perkeliami (rotuojami) tos pačios savivaldybės teritorijoje, kelionės išlaidos jiems ir toliau atlyginamos, bet ne ilgiau kaip 6 metus nuo jų perkėlimo (rotavimo) į kitą savivaldybę ar paskyrimo į pareigas. PKT karį perkėlus (rotavus) į kitą savivaldybę, 6 metų terminas skaičiuojamas iš naujo (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (64 str. 4 d.).

 

PKT karį atšaukus iš atostogų, apmokamos jo kelionės iš atostogų vietos Lietuvos teritorijoje į tarnybos vietą išlaidos ir išlaidos atgal į atostogų vietą (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (64 str. 5 d.).

 

 

Maitinimosi išlaidų kompensacijos (maistpinigiai)

PKT kariai yra aprūpinami maistu arba jiems yra mokama maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (63 str.). Šiuo metu vienos paros maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija kariui, neaprūpinamam maistu, yra 8,00 Eur (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1181 ,,Dėl maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpinamiems maistu").

 

PKT kariams maitinimosi išlaidų kompensacija mokama už kalendorines dienas.

 

 

Kompensacijos (išmokos) karių tarnybos užsienyje atveju

PKT kariams, tarnybos užsienyje metu, apmokamos su persikėlimu į užsienio valstybę ir grįžimu iš jos susijusios išlaidos, mokama su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacija ir išmoka apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, taip pat išlaidoms už komunalines ir ryšio paslaugas padengti, apmokamos gyvybės ir sveikatos draudimo arba sveikatos priežiūros išlaidos, kompensuojamos grįžimo kartą per metus į Lietuvos Respubliką ir atgal į užsienio valstybę išlaidos, apmokamos kitos būtinos, su tarnyba užsienyje susijusios išlaidos.

 

PKT kariams, tarnaujantiems užsienyje, už šeimos narius, kurie užsienyje gyvena kartu su PKT kariu, mokamos išmokos (kompensacijos), susijusios su PKT tarnyba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, specialiosiose misijose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautinėse karinėse ar gynybos institucijose, taip pat išmokos (kompensacijos), susijusios su būtinomis vykstant į užsienio valstybę, gyvenant joje ir grįžtant iš užsienio valstybės patirtomis išlaidomis.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (61 str.).

 

 

Kompensacijos kario sveikatos sutrikimo ar žūties (mirties) atveju

 

Kompensacijos kario sveikatos sutrikimo atveju

Kariams dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, arba dėl tarnybos tapusiems neįgaliais arba ir netapusiems neįgaliais, bet dėl sveikatos sutrikimo (traumos ar ligos) likus liekamųjų reiškinių mokamos vienkartinės kompensacijos, kurių dydžiai sveikatos sutrikimo atveju priklauso nuo sužalojimo sunkumo.

 

Mokama vienkartinė kompensacija dėl sveikatos sutrikimo tapusiam neįgaliam ir netekusiam:

  • 75–100 procentų darbingumo kariui – 60 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija;
  • 60–70 procentų darbingumo – 48 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija);
  • 45–55 procentų darbingumo – 36 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija;
  • iki 40 procentų darbingumo – 30 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu sunkaus sveikatos sutrikimo atveju karys po gydymo (pasibaigus laikinojo nedarbingumo terminui) netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių (sutriko motorinės ir (ar) sensorinės, ir (ar) psichinės funkcijos) ir dėl to sumažėjo kario tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 12 mėnesių nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, jam mokama 24 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu apysunkio sveikatos sutrikimo atveju karys po gydymo (pasibaigus laikinojo nedarbingumo terminui) netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių (sutriko motorinės ir (ar) sensorinės, ir (ar) psichinės funkcijos) ir dėl to sumažėjo kario tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 6 mėnesiams nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, jam mokama 18 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu lengvo sveikatos sutrikimo atveju karys po gydymo netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių (sutriko motorinės ir (ar) sensorinės, ir (ar) psichinės funkcijos) ir dėl to sumažėjo kario tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 3 mėnesiams nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, kariui mokama 12 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (67 str.).

 

Kompensacijos kario žūties (mirties) atveju

Kariui žuvus (mirus) dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, ar kai karys nužudytas dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, mokama 120 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija, bet ne mažiau kaip po 100 Vyriausybės nustatytų minimaliųjų mėnesinių algų (MMA)* kiekvienam kario išlaikytiniui.

 

Kariui žuvus (mirus) dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, išskyrus numatytus atvejus, kai karys žuvo (mirė) ar sutriko jo sveikata dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, arba kai karys nužudytas ar jo sveikata sutrikdyta dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, mokama 12 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija.

 

Vienkartinė kompensacija lygiomis dalimis išmokama žuvusiojo (mirusiojo) sutuoktiniui, tėvui, motinai ir kiekvienam kario išlaikytiniui. Išlaikytiniai yra nedarbingi asmenys, kurie buvo žuvusiojo (mirusiojo) išlaikomi arba jo žūties (mirties) dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą; taip pat žuvusiojo (mirusiojo) vaikai, gimę po jo žūties (mirties); vaikai, iki jiems sukaks 18 metų, o vaikai, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas, – iki jiems sukaks 24 metai, taip pat neįgalūs asmenys.

 

*Minimali mėnesinė alga (MMA) = 380 Eur (nuo 2016 m. liepos 1 d.).

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (67 str.).

 

 

Laidojimo parama

Tikrosios karo tarnybos metu su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis žuvę (mirę) kariai laidojami valstybės lėšomis.

 

Tikrosios karo tarnybos metu kariui žuvus (mirus) kitomis aplinkybėmis arba jam mirus dėl ligos, karį laidojančiam asmeniui skiriama pusės Vyriausybės nustatyto laidojimo išlaidų dydžio parama laidojimo išlaidoms iš dalies padengti, t. y. kai palaikai laidojami – 20 bazinių socialinių išmokų (BSI)* dydžio parama, o kai palaikai kremuojami – 32 bazinių socialinių išmokų dydžio parama. Tikrosios karo tarnybos metu su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis žuvusių (mirusių) karių laidojimo išlaidos yra 40 bazinių socialinių išmokų, o kai palaikai kremuojami – 64 bazinių socialinių išmokų dydžio (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1340 „Dėl karių, žuvusių (mirusių) tikrosios karo tarnybos metu, laidojimo išlaidų, karių ir jų šeimos narių palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

Tikrosios karo tarnybos metu dėl susijusių su tarnyba priežasčių žuvusiam arba tikrosios karo tarnybos metu dėl ligos mirusiam kariui, jeigu jo šeima (artimieji) sutinka, Krašto apsaugos ministerijos lėšomis pastatomas krašto apsaugos ministro patvirtinto pavyzdžio antkapinis paminklas. Jeigu kario artimieji palaidoja žuvusį ar mirusį karį šeimos kape ir stato kitokį nei kario paminklą, Krašto apsaugos ministerija apmoka paminklo išlaidų dalį, neviršijančią kario antkapinio paminklo vertės.

 

Karių, žuvusių (mirusių) užsienyje su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis, taip pat užsienyje žuvusių (mirusių) kartu su kariu užsienyje gyvenusių šeimos narių, palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos padengiamos iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų.

 

*Bazinė socialinė išmoka (BSI) = 38 Eur.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (68 str.).

 

 

Gydymo išlaidų užsienio gydymo įstaigose, ortopedijos priemonių ir neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimas

 

Gydymo išlaidų užsienio gydymo įstaigose, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidų kompensavimas

Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų apmokamos užsienio valstybėje kariui suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, kelionės į gydymo įstaigą ir atgal išlaidos, kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos, taip pat protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidos (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (65 str. 4 d.).

 

Neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimas

Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, ir tapusiems neįgaliems arba likus liekamųjų reiškinių, trikdančių tarnybinių funkcijų vykdymą, iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų kompensuojamos neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidos (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (651 str. 3 d.).

 

 

Kompensacijos už studijas

Nuo 2016 m. liepos 1 d. ši socialinė garantija panaikinta, tačiau atsargos kariams, sudariusiems PKT sutartis iki 2016 m. liepos 1 d. arba atsargos kariams, įgijusiems teisę į šią garantiją iki 2016 m. liepos 1 d., numatyta parama studijų kainai ar jos daliai padengti teikiama iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusiomis paramos teikimo sąlygomis, tvarka ir terminais (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (69 str. 1 d.). Kariams, sudariusiems PKT sutartis, po 2016 m. liepos 1 d. vietoj kompensacijų už studijas taikomos vienkartinės skatinamosios piniginės išmokos (daugiau informacijos galite rasti PINIGINĖS IŠMOKOS/SKATINAMOJI PINIGINĖ IŠMOKA).

 

Parama studijų kainai ar jos daliai padengti gali būti teikiama atsargos kariams:

  • garbingai ištarnavusiems bent 4 metus;
  • už ne ilgesnes kaip 4 metų trukmės jų studijas aukštosiose mokyklose;
  • pirmą kartą studijuojantiems pagal pagrindinių arba vientisųjų studijų programas valstybės nefinansuojamose studijų vietose;
  • priimtiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas ne anksčiau kaip 2012 metais ir neturintiems akademinių skolų.

 

Dėl šios paramos teikimo atsargos kariai gali kreiptis per 3 metus nuo kario išleidimo į atsargą dienos į aukštąją mokyklą, kuriai turi pateikti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 50 str. 1 d. nurodytą pažymėjimą (kiekvienam kariui, kuris išleidžiamas į atsargą ar perkeliamas į dimisiją baigęs privalomąją ar profesinę karo tarnybą arba atleidžiamas iš profesinės karo tarnybos, išduodamas pažymėjimas, liudijantis jo atliktą tarnybą, jos įvertinimą ir statusą tarnybą baigus).

 

Aukštosios mokyklos iki einamųjų metų spalio 1 d. Krašto apsaugos ministerijai pateikia informaciją apie akademinių skolų neturinčius studentus ir nurodo studijų programą, studijų kursą, studijų kainą ir kitą reikalingą informaciją.

 

Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamentas iki einamųjų metų gruodžio 1 d. pateikia krašto apsaugos ministrui tvirtinti atsargos karių ir karių savanorių ar kito aktyviojo rezervo karių, kuriems teikiama parama studijų kainai ar jos daliai padengti, sąrašą ir teikiamos paramos dydžius.

Parama studijų kainai ar jos daliai padengti teikiama iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Šios paramos dydis negali viršyti atitinkamai studijų krypčiai nustatytos norminės studijų kainos.

 

Daugiau informacijos galite rasti:

1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (69 str.);

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarime Nr. 1732 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštųjų mokyklų studentų skatinamosioms stipendijoms, tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo ir paramos studijų kainai padengti teikimo“;

3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakyme Nr. V-1025 „Dėl atsargos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių, kuriems teikiama parama studijų kainai ar jos daliai padengti, sąrašo sudarymo ir paramos dydžių nustatymo tvarkos”.

Informacija atnaujinta 2017.05.31
Sprendimas: Fresh Media