Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
2 4 5
10 11 12
23 27
29 30 2

 

Kompensacijos

Kompensacijos kario sveikatos sutrikimo ar žūties (mirties) atveju

 

Kompensacijos kario sveikatos sutrikimo atveju

Kariams, kurių sveikata sutriko dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, arba kurių sveikata buvo sutrikdyta dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų mokamos vienkartinės kompensacijos, sumažintos išmokėtos draudimo išmokos dydžiu, priklausomai nuo poveikio sveikatai.

 

Vienkartinė kompensacija dėl sveikatos sutrikimo tapusiam neįgaliam ir netekusiam:

  • 75–100 procentų darbingumo kariui – 60 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų);
  • 60–70 procentų darbingumo – 48 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų);
  • 45–55 procentų darbingumo – 36 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų);
  • iki 40 procentų darbingumo – 30 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų).

 

Jeigu sunkaus sveikatos sutrikimo atveju karys po gydymo (pasibaigus laikinojo nedarbingumo terminui) netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių ir dėl to sumažėjo kario tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 12 mėnesių nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, jam mokama 24 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu apysunkio sveikatos sutrikimo atveju karys po gydymo (pasibaigus laikinojo nedarbingumo terminui) netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių ir dėl to sumažėjo kario tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 6 mėnesiams nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, jam mokama 18 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu lengvo sveikatos sutrikimo atveju karys po gydymo netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių ir dėl to sumažėjo kario tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 3 mėnesiams nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, kariui mokama 12 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (67 str.).

 

Prašymą išmokėti vienkartinę kompensaciją dėl sveikatos sutrikimo karys arba jo įgaliotas atstovas turi pateikti krašto apsaugos ministrui, nurodydamas banko sąskaitą, į kurią prašo pervesti vienkartinę kompensaciją. Prie prašymo turi būti pridėti dokumentai:

 

- Tarnybinio tyrimo komisijos arba teismo sprendimas, kuriuo nustatomas kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo priežastinis ryšys su tarnybinių pareigų vykdymu ar kario statusu nustatymo;

- įsiteisėjęs Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimas dėl Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme nustatytos netekto darbingumo vienkartinės kompensacijos ar netekto darbingumo periodinės kompensacijos mokėjimo;

- Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažyma apie netektą darbingumą (jeigu jis nustatytas).

 

Daugiau informacijos LR Krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-420 „Dėl kompensacijų, mokamų kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintame tvarkos apraše.

 

Kompensacijos kario žūties (mirties) atveju (nuo 2017 m. sausio 1 d.)

Kariui žuvus (mirus) dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, arba kai karys nužudytas dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų kario šeimai mokama 120 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija, bet ne mažiau kaip po 100 Vyriausybės nustatytų minimaliųjų mėnesinių algų* kiekvienam kario išlaikytiniui.

 

Kariui žuvus (mirus) dėl priežasčių, susijusių su kario statusu (ne dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu ar nužudžius karį dėl kario statuso), iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų kario šeimai mokama 12 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija.

 

Kompensacija, sumažinta išmokėtos draudimo išmokos dydžiu, lygiomis dalimis išmokama žuvusiojo (mirusiojo) sutuoktiniui, tėvui, motinai ir kiekvienam kario išlaikytiniui. Išlaikytiniai yra nedarbingi asmenys, kurie buvo žuvusiojo (mirusiojo) išlaikomi arba jo žūties (mirties) dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą; taip pat žuvusiojo (mirusiojo) vaikai, gimę po jo žūties (mirties); vaikai, iki jiems sukaks 18 metų, o vaikai, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas, – iki jiems sukaks 24 metai, taip pat neįgalūs asmenys.

 

*Minimali mėnesinė alga (MMA) = 400 Eur (nuo 2018 m. sausio 1 d.).

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (67 str.).

 

Prašymą dėl vienkartinės kompensacijos kariui žuvus išmokėjimo asmenys (sutuoktinis, tėvas, motina, vaikai, išlaikytiniai) ar jų įgalioti atstovai turi pateikti Krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnavo žuvęs (miręs) karys, vadovui (vadui, viršininkui), nurodydami banko sąskaitą, į kurią prašo pervesti vienkartinę kompensaciją, taip pat prie prašymo turi būti pridėta:

 

- Tarnybinio tyrimo komisijos arba teismo sprendimas, kad karys žuvo (mirė) dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu arba kario statusu nustatymo;

- vienkartinės kompensacijos prašančio asmens tapatybę ir ryšius su kariu patvirtinančius dokumentus;

- įsiteisėjusį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą dėl Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme nustatytos vienkartinės socialinio draudimo išmokos apdraustajam mirus skyrimo;

- kitus dokumentus, susijusius su vienkartinės kompensacijos kariui mirus išmokėjimu.

 

Daugiau informacijos LR Krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-420 „Dėl kompensacijų, mokamų kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintame tvarkos apraše.

 

 

Vienkartinės kompensacijos nemokamos, jeigu karys žuvo (mirė) ar jo sveikata sutriko darant nusikalstamą veiką, nevykdant teisėto įsakymo, nesilaikant saugumo technikos ar pareigybės nuostatų reikalavimų, eismo įvykio metu, jeigu šis karys vairavo transporto priemonę neturėdamas teisės ją vairuoti arba perdavė transporto priemonę vairuoti asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar psichiką veikiančių medžiagų arba neturinčiam teisės ją vairuoti, taip pat jeigu kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo priežastis buvo apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar psichiką veikiančių medžiagų, jeigu karys nusižudė, kėsinosi nusižudyti ar tyčia susižalojo. (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (67 str. 3 d.).

 

Laidojimo parama

Tikrosios karo tarnybos metu su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis žuvę (mirę) kariai laidojami valstybės lėšomis.

 

Tikrosios karo tarnybos metu kariui žuvus (mirus) kitomis aplinkybėmis arba jam mirus dėl ligos, karį laidojančiam asmeniui skiriama pusės LR Vyriausybės nustatyto laidojimo išlaidų dydžio parama laidojimo išlaidoms iš dalies padengti, t. y. kai palaikai laidojami – 20 bazinių socialinių išmokų (BSI)* dydžio parama, o kai palaikai kremuojami – 32 bazinių socialinių išmokų dydžio parama. Tikrosios karo tarnybos metu su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis žuvusių (mirusių) karių laidojimo išlaidos yra 40 bazinių socialinių išmokų, o kai palaikai kremuojami – 64 bazinių socialinių išmokų dydžio.

 

*Bazinė socialinė išmoka (BSI) = 38 Eur.

 

Karį laidojusio asmens prašymas dėl laidojimo išlaidų apmokėjimo, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo arba paramos laidojimo išlaidoms iš dalies padengti su visais reikiamais dokumentais pateikiama Krašto apsaugos ministerijai.

 

Daugiau informacijos apie išlaidų apmokėjimą ir reikalingų dokumentų pateikimo tvarką galite rasti Lietuvos Respublikos Vyriausybės „Dėl karių, žuvusių (mirusių) tikrosios karo tarnybos metu, laidojimo išlaidų, karių ir jų šeimos narių palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nutarime.

 

 

Tikrosios karo tarnybos metu dėl susijusių su tarnyba priežasčių žuvusiam arba tikrosios karo tarnybos metu dėl ligos mirusiam kariui, jeigu jo šeima (artimieji) sutinka, Krašto apsaugos ministerijos lėšomis pastatomas krašto apsaugos ministro patvirtinto pavyzdžio antkapinis paminklas. Jeigu kario artimieji palaidoja žuvusį ar mirusį karį šeimos kape ir stato kitokį nei kario paminklą, Krašto apsaugos ministerija apmoka paminklo išlaidų dalį, neviršijančią kario antkapinio paminklo vertės (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (68 str.)).

 

Mirusio kario artimieji, pageidaujantys pastatyti patvirtinto pavyzdžio paminklą (vertė - 422,27 Eur) prašymą dėl paminklo pastatymo pateikia dalinio, junginio, karinio vieneto, kitos krašto apsaugos institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnavo karys, vadui (toliau – karinio vieneto vadas).

 

Jei mirusio kario artimieji, nutarę statyti kitokį paminklą, prašymą dėl kitokio paminklo pastatymo ir išlaidų dalies apmokėjimo kartu su paminklo pagaminimo ir pastatymo išlaidas patvirtinančiais dokumentais pateikia karinio vieneto vadui.

 

Mirusio kario artimieji, prieš pradėdami statyti kitokį paminklą, gali pateikti karinio vieneto vadui  prašymą apmokėti dalį kitokio paminklo pastatymo išlaidų ir pasirinktam paminklo gamintojui avansu pervesti 50 procentų išlaidų kitokiam paminklui pastatyti. Prie prašymo turi būti pridėta su pasirinktu paminklo gamintoju sudaryta kitokio paminklo pirkimo sutarties kopija arba išankstinio apmokėjimo sąskaita.

 

Daugiau informacijos LR Krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl antkapinio paminklo žuvusiam ar mirusiam kariui ar šauliui pastatymo arba išlaidų dalies jo artimiesiems apmokėjimo tvarkos aprašo ir antkapinio paminklo šauliui ar kariui pavyzdžio patvirtinimo“ patvirtintame tvarkos apraše.

 

 

Gydymo išlaidų užsienio gydymo įstaigose, ortopedijos priemonių ir neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimas

 

Gydymo išlaidų užsienio gydymo įstaigose, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidų kompensavimas

Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų apmokamos užsienio valstybėje kariui suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, kelionės į gydymo įstaigą ir atgal išlaidos, kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos, taip pat protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidos (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (65 str. 4 d.).

 

Neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimas

Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, ir tapusiems neįgaliems arba likus liekamųjų reiškinių, trikdančių tarnybinių funkcijų vykdymą, iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų kompensuojamos neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidos (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (651 str. 3 d.).

 

Prašymai dėl minėtų išlaidų apmokėjimo su reikalingais dokumentais teikiami Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo bei priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisijai šiuo adresu: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25, Vilnius, tiesiogiai ar registruotu laišku arba el. paštu [email protected] Teikiant prašymą el. paštu, pateikiamos reikiamų dokumentų kopijos, vėliau Komisijai pateikiami dokumentų originalai.

 

Reikalingų dokumentų pateikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarka numatyta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakyme Nr. V-803 „Dėl tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, užsienio valstybėje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, kelionės į gydymo įstaigą ir atgal, kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo ir neįgaliesiems skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Kontaktai pasiteiravimui:

 

Personalo departamentas

Socialinės saugos ir sveikatos priežiūros politikos skyrius

Vyr. specialistas mjr. Džeralda Ivko

Tel.: +370 5 273 5680, KATT 25 680

el. paštas: [email protected]

Informacija atnaujinta 2018.01.05
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media