Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
2 4 5
10 11 12
23 27
29 30 2

 

Kompensacijos

Kelionės išlaidų kompensacija

Kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams, taip pat parengtojo rezervo kariams, pašauktiems į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų lėšų Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlyginamos kelionės išlaidos vykti į tarnybą ir grįžti iš jos, taip pat kelionės išlaidos vykdyti tarnybines pareigas (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (64 str. 8 d.).

 

Kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams, taip pat parengtojo rezervo kariams, kurie, vykdydami vado (karinio viršininko) pavestą tarnybos pareigą, važiuoja į kitą vietovę Lietuvos teritorijoje, atlyginamos kelionės bet kokios rūšies transportu (išskyrus taksi) išlaidos. Kelionės nuosavu transportu 1 km atlyginamų išlaidų dydis – 0,06 Eur. Maksimalus nuosavu transportu per dieną nuvažiuojamas atstumas į abi puses, už kurį kariams atlyginamos kelionės išlaidos iš gyvenamosios vietos į tarnybą ir atgal, – 120 km. (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. V-1261 ,,Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių, kariūnų ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

 

Kompensacijos kario sveikatos sutrikimo ar žūties (mirties) atveju

 

Kompensacijos kario sveikatos sutrikimo atveju

Kariams dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, arba dėl tarnybos tapusiems neįgaliais arba ir netapusiems neįgaliais, bet dėl sveikatos sutrikimo (traumos ar ligos) likus liekamųjų reiškinių mokamos vienkartinės kompensacijos, kurių dydžiai sveikatos sutrikimo atveju priklauso nuo sužalojimo sunkumo.

 

Mokama vienkartinė kompensacija dėl sveikatos sutrikimo tapusiam neįgaliam ir netekusiam:

  • 75–100 procentų darbingumo kariui – 60 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija;
  • 60–70 procentų darbingumo – 48 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija);
  • 45–55 procentų darbingumo – 36 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija;
  • iki 40 procentų darbingumo 30 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu sunkaus sveikatos sutrikimo atveju karys po gydymo (pasibaigus laikinojo nedarbingumo terminui) netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių (sutriko motorinės ir (ar) sensorinės, ir (ar) psichinės funkcijos) ir dėl to sumažėjo kario tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 12 mėnesių nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, jam mokama 24 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu apysunkio sveikatos sutrikimo atveju karys po gydymo (pasibaigus laikinojo nedarbingumo terminui) netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių (sutriko motorinės ir (ar) sensorinės, ir (ar) psichinės funkcijos) ir dėl to sumažėjo kario tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 6 mėnesiams nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, jam mokama 18 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu lengvo sveikatos sutrikimo atveju karys po gydymo netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių (sutriko motorinės ir (ar) sensorinės, ir (ar) psichinės funkcijos) ir dėl to sumažėjo kario tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 3 mėnesiams nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, kariui mokama 12 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (67 str.).

 

Kompensacijos kario žūties (mirties) atveju

Kariui žuvus (mirus) dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, ar kai karys nužudytas dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, mokama 120 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija, bet ne mažiau kaip po 100 Vyriausybės nustatytų minimaliųjų mėnesinių algų (MMA)* kiekvienam kario išlaikytiniui.

 

Kariui žuvus (mirus) dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, išskyrus numatytus atvejus, kai karys žuvo (mirė) ar sutriko jo sveikata dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, arba kai karys nužudytas ar jo sveikata sutrikdyta dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, mokama 12 atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija.

 

Vienkartinė kompensacija lygiomis dalimis išmokama žuvusiojo (mirusiojo) sutuoktiniui, tėvui, motinai ir kiekvienam kario išlaikytiniui. Išlaikytiniai yra nedarbingi asmenys, kurie buvo žuvusiojo (mirusiojo) išlaikomi arba jo žūties (mirties) dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą; taip pat žuvusiojo (mirusiojo) vaikai, gimę po jo žūties (mirties); vaikai, iki jiems sukaks 18 metų, o vaikai, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas, – iki jiems sukaks 24 metai, taip pat neįgalūs asmenys.

 

*Minimali mėnesinė alga (MMA) = 400 Eur (nuo 2018 m. sausio 1 d.).

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (67 str.).

 

 

Laidojimo parama

Tikrosios karo tarnybos metu su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis žuvę (mirę) kariai laidojami valstybės lėšomis.

 

Tikrosios karo tarnybos metu kariui žuvus (mirus) kitomis aplinkybėmis arba jam mirus dėl ligos, karį laidojančiam asmeniui skiriama pusės Vyriausybės nustatyto laidojimo išlaidų dydžio parama laidojimo išlaidoms iš dalies padengti, t. y. kai palaikai laidojami – 20 bazinių socialinių išmokų (BSI)* dydžio parama, o kai palaikai kremuojami – 32 bazinių socialinių išmokų dydžio parama. Tikrosios karo tarnybos metu su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis žuvusių (mirusių) karių laidojimo išlaidos yra 40 bazinių socialinių išmokų, o kai palaikai kremuojami – 64 bazinių socialinių išmokų dydžio (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1340 „Dėl karių, žuvusių (mirusių) tikrosios karo tarnybos metu, laidojimo išlaidų, karių ir jų šeimos narių palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

* Bazinė socialinė išmoka (BSI) = 38 Eur.

 

Tikrosios karo tarnybos metu dėl susijusių su tarnyba priežasčių žuvusiam arba tikrosios karo tarnybos metu dėl ligos mirusiam kariui, jeigu jo šeima (artimieji) sutinka, Krašto apsaugos ministerijos lėšomis pastatomas krašto apsaugos ministro patvirtinto pavyzdžio antkapinis paminklas. Jeigu kario artimieji palaidoja žuvusį ar mirusį karį šeimos kape ir stato kitokį nei kario paminklą, Krašto apsaugos ministerija apmoka paminklo išlaidų dalį, neviršijančią kario antkapinio paminklo vertės.

 

Karių, žuvusių (mirusių) užsienyje su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis, taip pat užsienyje žuvusių (mirusių) kartu su kariu užsienyje gyvenusių šeimos narių, palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos padengiamos iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (68 str.).

 

 

Kompensacija už studijas

Parama studijų kainai ar jos daliai padengti gali būti teikiama kariams savanoriams ar kitiems aktyviojo rezervo kariams:

  • pratęsusiems kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartį papildomam 4 metų terminui;
  • pirmą kartą studijuojantiems pagal pagrindinių arba vientisųjų studijų programas valstybės nefinansuojamose studijų vietose;
  • neturintiems akademinių skolų; 
  • parama teikiama po 2014 m. sausio 1 d. vykusių studijų.

 

Dėl šios paramos teikimo kariai savanoriai ar kiti aktyviojo rezervo kariai gali kreiptis per 3 metus nuo kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutarties pratęsimo dienos į aukštąją mokyklą, kuriai turi pateikti Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų išduotą pažymą, patvirtinančią, kad kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartis buvo pratęsta papildomam 4 metų terminui.

  

Aukštosios mokyklos iki einamųjų metų spalio 1 d. Krašto apsaugos ministerijai pateikia informaciją apie akademinių skolų neturinčius studentus ir nurodo studijų programą, studijų kursą, studijų kainą ir kitą reikalingą informaciją.

 

Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamentas iki einamųjų metų gruodžio 1 d. pateikia krašto apsaugos ministrui tvirtinti karių savanorių ar kito aktyviojo rezervo karių, kuriems teikiama parama studijų kainai ar jos daliai padengti, sąrašą ir teikiamos paramos dydžius.

 

Parama studijų kainai ar jos daliai padengti teikiama iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Šios paramos dydis negali viršyti atitinkamai studijų krypčiai nustatytos norminės studijų kainos.

 

Daugiau informacijos galite rasti:

1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (69 str. 3 d.);

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarime Nr. 1732 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštųjų mokyklų studentų skatinamosioms stipendijoms, tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo ir paramos studijų kainai padengti teikimo“;

3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakyme Nr. V-1025 „Dėl atsargos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių, kuriems teikiama parama studijų kainai ar jos daliai padengti, sąrašo sudarymo ir paramos dydžių nustatymo tvarkos” .

Informacija atnaujinta 2018.01.03
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media